Introductie

Op deze website reflecteren we over de ‘waan van de dag’, een veelgehoorde uitspraak die we gebruiken om allerhande mistoestanden te beschrijven. We hanteren een procesfilosofische aanpak, hierbinnen is het begrip ‘econo-gnostiek’ een samenvoegsel van ‘economie’ en ‘gnostiek’. Het idee of de vraag is eenvoudig, de gnostiek veronderstelt dat we in een staat van ‘dronkenschap’ verkeren, in hoeverre ligt deze toestand aan de basis van de economische crisis zoals vandaag ervaren wordt? En belangrijker, is het überhaupt mogelijk om hiervoor wakker te worden opdat een fluweelzacht herstelproces zich kan voltrekken? Deze website is geen naslagwerk maar als een werkdocument te beschouwen. Als introductie een aantal vingerwijzingen en een mindmap om ons in de sfeer te brengen, het motto is ‘geloof niets zomaar maar zie voor jezelf’.

Wat is gnostiek?

Eén van de belangrijkste thema’s van de gnostiek is dat de mens van zichzelf vervreemd kan raken. Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in werkelijkheid zijn. De onverloste mens is ‘zichzelf kwijt’. Het gevolg daarvan is dat zo iemand het contact met zijn innerlijk weten, de gnosis, verliest. Wie zichzelf kwijt is, leeft als een slaaf van onpersoonlijke machten. Deze staat van vervreemding van het ware zelf wordt in de gnostische teksten met velerlei verschillende termen beschreven, zoals slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, blindheid, de dood. De meest algemene term die daarvoor vaak wordt gebruikt is ‘de dwaling’, in de betekenis van ‘verdwaald zijn’.

Wat is procesfilosofie?

Procesfilosofie, of proces-denken, is een filosofische stroming die de laatste dertig jaar opgang maakt binnen de geesteswetenschappen en er in bestaat dat alles (het universum, de wereld, de schepping, de mens, God) opgevat wordt als een continu gebeuren of proces. Ervan uitgaand dat niets stilstaat, maar alles evolueert, ontwikkelt en beweegt, is het proces-denken een dynamische denkrichting, die veel klassieke en gestabiliseerde ideeën in een nieuw en ander licht plaatst. Het proces-denken heeft nieuwe perspectieven geopend. Het heeft een nieuw licht geworpen op tal van zaken. Toch is het geen nieuwlichterij zonder basis. Het wil gegrondvest zijn op degelijke fundamenten.

Vanwaar het succes?

De belangstelling voor het proces-denken is zeker een gevolg van het feit dat we te maken hebben met een denkstijl die aansluit bij heel wat gevoeligheden van de hedendaagse mens. Die mens bevindt zich in een wereld die heel snel evolueert. Die evolutie wordt ook vastgesteld in de hele kosmos. Aan wat de hedendaagse natuurwetenschappen ons leren, kunnen we zomaar niet voorbijgaan. De mens vindt zichzelf als ingeschakeld in een fantastisch universum dat hem draagt en in zekere zin ook heeft voortgebracht. We leven in een wordend heelal. Alles schijnt met alles samen te hangen. Wat is de plaats van de mens in dit ruimer geheel? Het is de eeuwige vraag. Het proces-denken is in wezen een klassieke metafysica, maar dan wel dynamisch opgevat.

Wat is waar?

In praktijk bestaan er verschillende concepten over waarheid, op deze website geven we – doch niet limitatief – de voorkeur aan het pragmatische concept van waarheid. Volgens dit concept is een ervaring ‘waar’ als deze ervaring het individu helpt om een probleem op te lossen of om een situatie meester te worden. Ervaringen of overtuigingen worden beschouwd als handelingen zoals alle andere handelingen, en ware ervaringen en overtuigingen zijn die ervaringen en overtuigingen die positieve consequenties hebben. Waarheid is hier valuatie, iets is waar als het samenhangt met onze belangen, iets is niet waar als het niet samenhangt met onze belangen.

Wat met de schuldvraag?

Spreken over waarheid en moraliteit is altijd een heikele kwestie, vrijwel spontaan laat het ook een schuldvraag oprijzen. Vanuit de gnostische premisse wordt deze schuldvraag anders ingevuld want wie treft er schuld als dwalen, slapen, blindheid en dronkenschap inherent aan het leven zijn? Dit betekent finaal dat ‘mismeesteringen’ een gevolg zijn van onwetendheid, herstel bestaat er dan uit om een en ander in herinnering te brengen. Kennisdeling en onderwijs zijn dan ook bepalende factors in het realiseren of onderhouden van een redelijk evenwicht. Ondanks er fundamenteel niemand schuld treft, zal het debat – willens nillens – toch de emotie dermate beroeren waardoor ‘strijd’ bijna onvermijdelijk is. Het wordt derhalve kunst om hierin alle nuchterheid te bewaren, een nobele opdracht voor ons allen.

Wat met de praktijk?

Deze website komt tot stand na voorafgaandelijk onderzoek en levenservaring, we kunnen dan ook een aantal inzichten delen met als doel meer bewustwording en het herstel van onze economie. Centraal hierin staat de Financiële Relativiteitstheorie die als een katalysator fungeert, deze theorie herbergt het wiskundige bewijs dat we alle schulden kunnen herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. Dit wiskundige bewijs is naar z’n aard neutraal en tijdloos, te vertalen als eeuwig toepasbaar voor een gesteld probleem. Tengevolge hiervan kunnen we tal van hedendaagse maatregelen als ‘onwaar’ zien, hiermee suggererend dat begrippen zoals dwalen, slavernij, slapen, vergetelheid, blindheid en dronkenschap niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Het delen van kennis is een eerste stap, verificatie, integratie, bewustwording en (wel/niet) praktische toepassing een volgende. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s